Belépési adatok

*
*
*
*

 

*
*

« Vissza a főoldalra

2010-01-01

Tervszerű műszaki ellenőrzések

TIGÁZ-DSO Kft. 2011. augusztus 10.

A TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztó társaságként felel az általa üzemeltetett rendszer és berendezések műszaki színvonaláért, hosszú távon is biztonságos működtetéséért. A tervszerű műszaki ellenőrzéseken kívül a szabálytalan vételezések visszaszorítására is törekszik a TIGÁZ-DSO Kft., hiszen a társaságnak okozott anyagi kár mellett ezzel a fogyasztók nemcsak saját életüket veszélyeztetik, hanem környezetüket is.

A TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztó társaságként felel az általa üzemeltetett rendszer és berendezések műszaki színvonaláért, hosszú távon is biztonságos működtetéséért. Ennek keretein belül nem csak a nagy-, vagy középnyomású rendszert és állomásokat (összesen 149 átvevő állomást) tartja karban, hanem a kisfogyasztói, egészen a mérőberendezésekig terjedő hálózatot is. Mindezek együttes hossza 33 349 km – összehasonlításul több mint Afrika teljes kerülete. 

A biztonságos működés egyik feltétele a fogyasztói gázvételezést biztosító mérők rendszeres és tervszerű kontrollja. Erre az éves egyszeri kötelező leolvasás, tulajdonosváltozás, tervszerű ellenőrzés, esetleges hibabejelentés során is sor kerülhet. Munkatársaink egy éven belül minden 5. gázmérő műszaki állapotát felmérik.
 
Az egyre kedvezőtlenebb gazdasági helyzetben a tervszerű műszaki ellenőrzések mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a szabálytalan vételezések visszaszorítására. A tavalyi évben a jelentős számú ellenőrzés során kiderült: az ellenőrzött fogyasztók közül több mint 4 000 fogyasztó szabálytalanul vételezte a gázt. Ezért az idei évben még nagyobb hangsúlyt fektet a TIGÁZ-DSO Kft. az ellenőrzésekre, ezt mutatja az is, hogy a célzott műszaki ellenőrzések nyomán 2011 első félévében már elérték nagyságrendileg az 5 000 szabálytalan vételezőt találtunk. Az ellenőrzések hatékonyságára jellemző, hogy a TIGÁZ-DSO Kft. ellenőrei 100 célzott ellenőrzés esetén kb. 10-12 esetben derítenek fel szabálytalan vételezést. Ellenőreink éves szinten 75-80 000 célzott ellenőrzést hajtanak végre, valamint további 150 000 kiszállásra kerül sor a mérők tervszerű cseréje, névátírás kapcsán, melyek során további gyanús esetek merülnek fel. Munkatársaink így egy éven belül minden 5. gázmérő ellenőrzését elvégzik!
Becslések szerint egyetemes szolgáltatási területünkön 40-60 000-re tehető a szabálytalan vételező fogyasztók száma. 
 
2011-es várható adat.
 
 

Szabálytalan vételezések: üzletszerűen, életveszélyesen

 

A szabálytalan vételezések döntő mértékben a kisfogyasztói, illetve lakossági szegmenshez köthetőek, mivel technikailag egyszerű rendszerek, továbbá az éves leolvasás miatt ritkább a felügyeletük. Ugyanakkor a szabálytalan vételezés jellemzően nem köthető az alacsony jövedelem kategóriához, vagy a gáz árához, sokkal inkább a megélhetés költségeihez.

A magyarországi gázszolgáltatókkal összehasonlítva a TIGÁZ-DSO Kft. területén található a legtöbb kisfogyasztó, azaz 20 m3/óra vagy az alatti fogyasztású ügyfél (a fogyasztás több mint 58 %-át teszik ki). Emellett sajnos a nagyobb mennyiséget fogyasztó ügyfelek között is gyakran előfordul a szabálytalan vételezés problémája, előfordult például: pékség, társasház, szórakozóhely, stb..

 
A 2010-es évben ellopott gáz mennyisége nagyságrendileg 70 000 000 m3, mely megfelel 50 000 család éves fogyasztásának (vagy a Velencei tó víz mennyiségének 1,75-szöröse, azaz évente majdnem két Velencei tavat ellopnak).
 

Az ellenőrzés hivatalos eljárásrendje

 

 

A gyanús mérők esetében, amennyiben a felhasználó a fogyasztási helyen nem ismeri el a szabálytalan vételezést, vagy gázmérő rongálást, akkor a GET (gáztörvény) előírásai alapján független igazságügyi szakértőhöz kell fordulnia a Tigáz-DSO Kft-nek.

 
A földgázellátásról szóló 2008. XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet [Vhr.] I. számú mellékletének 47.§ (4) bekezdése: „Ha a felhasználó a szabálytalan vételezés tényét, vagy annak valamely elemét vitatja, a mérőberendezés kötelező szakértői vizsgálatát az elosztói engedélyes köteles igazságügyi szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel elvégeztetni. A vizsgálat megrendelésének és lebonyolításának szabályait a földgázelosztó üzletszabályzata tartalmazza.”
 
E jogszabály betartása azt jelenti, hogy a Tigáz az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium névjegyzékében nyilvántartott független igazságügyi szakértőtől kell törvényesen megrendelje a gázmérő vizsgálatát, máshogy nem járhat el. 
 
A hivatkozott végrehajtási rendelet I. számú mellékletének 48.§ (4) – (5) bekezdései szerint: „(4) Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérni a felhasználót, képviselőjét, vagy a tanút, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Ha a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.
(5) Az ellenőrzést végzők nem intézhetnek a felhasználó, képviselője vagy a tanú felé olyan kérést, amelynek teljesítése az ellenőrzés helyszínének elhagyását igényli.”
 
Ellenőreink az általuk felvett jegyzőkönyvben rögzítik, ha a fogyasztó a jogszabály szerint nem működik együtt. 
Tehát, amennyiben munkatársaink a helyszínen a gázmérőt illetően a normálishoz viszonyítva bármely eltérést tapasztalnak, kötelesek a gázmérőt leszerelni és jegyzőkönyv felvétele mellett dobozolni. A törvényi előírásoknak megfelelően kezdeményezett független igazságügyi szakértői vizsgálatokról a Tigáz minden esetben előzetesen tájékoztatja az érintett fogyasztókat. 
 
A független igazságügyi szakértői vizsgálat során a vizsgálat minden lépése előtt fényképfelvételen rögzítik a gázmérő állapotát, majd a vizsgálatot követően a gázmérőt jegyzőkönyvezve, lezárt dobozban tárolják, hogy bármilyen további vizsgálat, eljárás során az ismét megvizsgálható legyen.
 
A szakértői vizsgálatot követően jegyzőkönyvet ad át a szakértő, ebben rögzíti, a megállapításait. Ha a megállapítása szerint a mérőn beavatkozás történt, megindul az eljárás.
 
A Tigáz által kiszabott kötbéreket Társaságunk Magyar Energia Hivatal által jóváhagyott üzletszabályzata tartalmazza; a kötbér ennek megfelelően kerül kiszabásra.
 
Elkövetési módszerek:
Az elkövetési módszereket két jól elkülöníthető csoportba lehet sorolni.
   - Az egyik a házilagos kivitelezés, amit vagy maga a fogyasztó végez el, vagy pedig ismerőse, rokona – egyszerűen „megbuherálja” a rendszert. Ezek nagyon könnyen felismerhetők, de a környezetre nézve a legveszélyesebbek.
   - A másik csoport az erre szakosodott bűnözők által, pénzért elvégzett beavatkozások. Ezekről azt gondolják a fogyasztók, hogy nehezebben felismerhetők, de az utóbbi években elvégzett fejlesztéseknek, folyamatos (és már vizsgált területekre is visszatérő) ellenőrzésnek köszönhetően ezeket is nagy bizonyossággal megtaláljuk. Sajnos ez a jellemző elkövetési mód.
 
Társaságunk rendelkezik olyan eszközökkel, amelyek a manipulálások felismerését megkönnyítik. Sokan – tévesen – azt gondolják, hogy velük nem fordulhat elő a „lebukás”, de ma már olyan diagnosztikai, elemző rendszerekkel is támogatott a felderítés, amely a véletlenszerű ellenőrzések mellett célzottan mutatja a kényes területeket.
A közel 9 milliárd forintnyi éves veszteség mellett ezek az illegális cselekmények sajnos sok esetben veszélyes, akár élet- és vagyonbiztonságot is jelentő helyzeteket teremtenek. 
 
A táblázat a legjellemzőbb gyakorlatban előforduló módszereket mutatja.
 
A független igazságügyi szakértők által elvégzett vizsgálat a gázmérő állapotára irányul, (nem az utóbbi időben a sajtóban is megjelent célirányosan mágnesezettség vizsgálatára). A Tigáz statisztikai kimutatásai alapján, a mellékelt adatok mutatják a szabálytalan vételezési módok gyakoriságát. (A független igazságügyi szakértő csak több jelenség együttes jelenléte esetén állapít meg szabálytalan vételezést.)
 
A fizika törvényeinek teljes ismereti hiányára utalnak azok a megállapítások, mint, hogy a gáz áramlása felmágnesezheti a gázmérő burkolatát. Ha ez az állítás igaz lenne, akkor a gázvezetékben áramló gáz a vezetéket is felmágnesezné és adott mágnesezettség elérést követően a gáz nem áramolhatna a gázvezetékben, ami eredményeként a vezetékes földgázszolgáltatás ellehetetlenülne. 
 
A szabálytalan vételezések visszaszorítása érdekében a következő lépéseket tette meg a TIGÁZ-DSO Kft.:
- Jelentős informatikai fejlesztések a problémás területek lokalizálására.
- Megerősítette az ellenőrzésre / a szabálytalanságok meghatározására kialakított szervezetet.
- A „nem biztonságos” mérők lecserélése és az ellenőrzések koncentrálása a fertőzött területeken. (Leginkább Pest megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
- Tömeges ellenőrző leolvasások a fertőzött területeken
- Együttműködést kezdeményeztek a megyei rendőrkapitányságokkal.
 

A megváltozott szabálytalan vételezési technikák felderítésére új technológiák kerültek kidolgozásra:

 

 

A gázlopások és szerződésszegő vételezések, amelyek bűncselekménynek számítanak komoly károkat okoznak társaságunknak és természetesen a becsületesen fizető fogyasztóknak egyaránt. Hiszen a gáz árát kialakító kormányzati szerv ezekkel a hálózati veszteségekkel is számol a szolgáltatókra kötelező árképletében. A Magyar Energiahivatal által jóváhagyott üzletszabályzat által meghatározott kiszabható bírság, kötbér mértéke legjellemzőbben 390 000 és 540 000 Ft., de van olyan eset is, amikor ez meghaladja az 1 millió forintot. (Amennyiben a szándékos visszaélés bizonyítható, de az elkövetés időtartama nem, a mérőórát manipuláló fogyasztónak 30 napra visszamenőlegesen napi 18 ezer (összesen 540 ezer) forintos kötbért kell fizetnie. Ha csak "alkalmassá tette" a berendezést ilyen beavatkozásra, a kötbér szintén 30 napra napi 13 ezer (azaz 390 ezer) forint.) A szabálytalan vételezés során okozott hálózati vagy eszközkárokat nagyon magas költséggel lehet csak megjavítani, ami szintén a gázszolgáltatás árára van hatással.

A gázlopások sok esetben veszélyes, akár élet- és vagyonbiztonságot is jelentő helyzeteket teremtenek.
 

További információ kérhető

kommunikacio@tigaz.hu

 

A sajtóközlemény letölthető formában (.doc)